๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

สมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างยนต์

 -  คณะกรรมการประสานงานสมาคมครูช่างยนต์

  -  รายงานการประชุมสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 -   รายชื่อสมาชิกสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 -   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

 

แจ้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ 
ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

Facebook Like Box