Copyright 2017 - Custom text here

นายสมผัด อินทรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ ในโอกาสที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิก่อตั้งครบรอบ ๗๖ ปี

การประเมินและคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

พิธีแสดงความจงรักภักดี 5 ธันวาคม 2557 นำโดยประธานในพิธี นายสมผัด อินทรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมฉาญาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทุกคน ดำเนินการกรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) โดยศึุกษาวิธีการใช้งานจาก คู่มือ ใบงาน ที่ได้นำเสนอไว้ ดังนี้