Copyright 2017 - Custom text here

 

   
  นายเจริญ     โคตรดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 

admin3 

 

 นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 นายเอกสิทธิ์ ปรมะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 
          
 

นายวันชัย  ชำนาญศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 นางอังคณา เบญจศิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 


 

 

 

 ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560