Copyright 2018 - Custom text here

ดาวน์โหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโดยวิธีรับตรงในระบบโควตา

ให้นักเรียนนักศึกษามารายงานตัวในวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวมอบตัว ปวช. 3,580 บาท ปวส. 3,830 บาท

นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์

 

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) Cllick!

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายตรง Cllick!

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ม.6/ต่างสาขา Cllick!

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายตรง(เทคนิคยานยนต์,ไฟฟ้ากำลัง,การบัญชี) Cliack อัพเดทเมื่อ 21/02/61

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) เพิ่มเติม Cliack อัพเดทเมื่อ 22/02/61

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ม.6/ต่างสาขา เพิ่มเติม Cliack อัพเดทเมื่อ 22/02/61

 

 

 

เอกสารประกอบการรายตัวมอบตัว

-รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน นักศึกษา ไม่ใส่หมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร บิดามารดาผู้ให้กำเนิดและผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล
-หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือรับรองผลการเรียน
-สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาในแต่ละระดับ จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายหน้าหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล


**สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้นหากยังไม่ได้รับหรือยังไม่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่รายงานตัวมอบตัวสามารถนำส่งภายหลัง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ**

f t g m