Copyright 2018 - Custom text here

สภาพเศรษฐกิจและสังคม จ.ชัยภูมิ

สภาพเศรษฐกิจ/สังคมและวัฒนธรรม

 2.1 สภาพเศรษฐกิจ

             ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นกับภาคการเกษตร   ภาคการค้าส่งค้าปลีก และภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ  ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการผลิตในสาขาการเกษตรและสาขาอุตสาหกรรม   ด้านการบริโภค   ด้านการลงทุน  และด้านการเงิน    ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้น  กอปรกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ขณะที่การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และการประกันตนในระบบประกันสังคม ยังคงมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง

       2.1.2 ด้านการบริโภค

                      ภาพรวมด้านการบริโภค มีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวลง เป็นผลมาจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริโภค 

                      2.1.3 ด้านการลงทุน

                       ภาคอุตสาหกรรม อยู่ในภาวะชะลอตัว คือ  ไม่มีการขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่  และไม่มีการแจ้งขอเลิกกิจการ

 2.2 สังคมและวัฒนธรรม

                    จังหวัดชัยภูมิ ได้มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น และการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลให้บรรเทาเบาบางลง เพื่อไม่ให้สังคมภายในจังหวัดเป็นเหยื่อของสารเสพติดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับคุณธรรม-จริยธรรมในสถานศึกษาในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเยาวชนให้สังคมมีคุณภาพและวิถีชีวิตที่ดี

                      2.2.1 การศึกษา             

                         จังหวัดชัยภูมิ  จัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จำแนกได้ดังนี้

              (1) การศึกษาในโรงเรียน มีจำนวนโรงเรียน  797 แห่ง ห้องเรียน   8,027   ห้อง นักเรียน 

170,330 คน   และครู 7,435 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 23 คน

               (2) การศึกษานอกโรงเรียน กำลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีโรงเรียนเบ็ดเสร็จพื้นฐานดำเนินการสอนต่อเนื่อง โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียนสารพัดช่าง การฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัด มีห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด – อำเภอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มสนใจฝึกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพของหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัด

                   2.2.2  การศาสนา             

                                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆ ก็มีบ้างแต่จำนวนไม่มากนัก สำหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่ตามชนบท และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบ้องไฟ รวมถึงประเพณีรำฝีฟ้า เพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ฯลฯ 

                    2.2.3 การสาธารณสุข

                          จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล  15  แห่ง  จำแนกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จำนวน  1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 14 แห่ง สถานีอนามัย  168  แห่ง คลีนิกทุกประเภท  175  แห่ง  จำนวนเตียง  1,020  เตียง  จำนวนแพทย์และทันตแพทย์รวม  128  คน    พยาบาล    974  คน   การให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัด  โดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบททั่วไป  ทั้งนี้  เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในด้านนี้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ

               จังหวัดชัยภูมิ  มีหน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.)   ออกช่วยเหลือรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคม  โดยไม่คิดมูลค่า  โครงการนี้มีแผนปฏิบัติการตลอดปีจำนวน      24 ครั้ง (เดือนละ 2 ครั้ง)  สามารถรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย  โดยเฉลี่ยครั้งละ  500 –  700  ราย บางครั้งมีผู้ป่วยหนักต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ก็ได้ติดต่อกับ พอ.สว. กลาง ส่งไปบำบัดรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด   หรือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ มีฐานะเป็นคนไข้หลวง

f t g m