Copyright 2018 - Custom text here

บุคลากร

แบบสรุปจำนวนบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา  2560
ชื่อบัญชี จำนวน/คน
ผู้บริหาร 1
รองผู้อำนวยการ 4
ครู (ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน  82  คน)  
      -  ไปช่วยราชการ -
      -  มาช่วยราชการ -
      -  ศึกษาต่อ -
คงเหลือยอดครูที่สอนในสถานศึกษา 82
ข้าราชการพลเรือน 3
พนักงานราชการ 7
ลูกจ้างประจำ 3
ลูกจ้างชั่วคราว   50
ครูอัตราจ้าง 52
รวมบุคลากร 201

 

f t g m