Copyright 2018 - Custom text here

บุคลากร

แบบสรุปจำนวนบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา  2560
ชื่อบัญชี จำนวน/คน
ผู้บริหาร 1
รองผู้อำนวยการ 4
ครู (ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน  82  คน)  
      -  ไปช่วยราชการ -
      -  มาช่วยราชการ -
      -  ศึกษาต่อ -
คงเหลือยอดครูที่สอนในสถานศึกษา 82
ข้าราชการพลเรือน 3
พนักงานราชการ 7
ลูกจ้างประจำ 3
ลูกจ้างชั่วคราว   50
ครูอัตราจ้าง 52
รวมบุคลากร 201

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา โครงการเทคนิคเหมืองแร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                  รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                  รูปภาพกิจกรรมการรายงานตัวรอบโควตา 2561

 

 

f t g m