Copyright 2017 - Custom text here
แบบสรุปจำนวนบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา  2559
ชื่อบัญชี จำนวน/คน
ผู้บริหาร 1
รองผู้อำนวยการ  4
ครู (ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน  85  คน)  
      -  ไปช่วยราชการ -
      -  มาช่วยราชการ -
      -  ศึกษาต่อ -
คงเหลือยอดครูที่สอนในสถานศึกษา 81
ข้าราชการพลเรือน 3
พนักงานราชการ 7
ลูกจ้างประจำ 4
ลูกจ้างชั่วคราว   54
ครูอัตราจ้าง 55
รวมบุคลากร 209

 

 

 


 

 

 

 ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560