Copyright 2018 - Custom text here

นโยบายของสถานศึกษา

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาต่าง ๆ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขใบงาน ในการฝึกภาคปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นได้ตามสภาวะการณ์
2. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้พัฒนาตนเอง เร่งรัดการค้นคว้า ทดลอง และวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยเน้นการนิเทศการสัมนาระหว่างสถานประกอบการและผู้ฝึกงาน
4. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่าง  ๆ ในทุกรายวิชา
5. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีนิสัยรักการทำงาน มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพอิสระ
6. เร่งรัดการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้
7. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา โครงการเทคนิคเหมืองแร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                  รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                  รูปภาพกิจกรรมการรายงานตัวรอบโควตา 2561

 

 

f t g m