Copyright 2018 - Custom text here

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา
สู่ตลาดแรงงานไทยและประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและฝึกประสบการณ์จริง

2. พัฒนาผู้สอนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

3. เปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

 อัตลักษณ์

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

 


 

เอกลักษณ์

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

 

f t g m