กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด...
วันวิทยาศาสตร์' 57
นายสุทธิวัชร์ อุตมะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 09.00 น พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมกิจกรรม บนเวที การแสดงอีกมากมาย การจัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
เผยแพร่ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ - Download SAR ประจำปีการศึกษา2556 - เครื่องมือแผนกวิชา - แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง - ผลการตรวจประเมินภายนอก
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา[V-COP]
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทุกคน ดำเนินการกรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) โดยศึุกษาวิธีการใช้งานจาก คู่มือ ใบงาน ที่ได้นำเสนอไว้ ดังนี้
ประมวลผลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (119)

...แสดงทั้งหมด...

แจ้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Login Form Login to Member AreaWho's Online

We have 7 guests online
IMG_9297.JPG