กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด...
วันวิทยาศาสตร์' 57
นายสุทธิวัชร์ อุตมะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 09.00 น พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมกิจกรรม บนเวที การแสดงอีกมากมาย การจัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
เผยแพร่ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ - Download SAR ประจำปีการศึกษา2556 - เครื่องมือแผนกวิชา - แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง - ผลการตรวจประเมินภายนอก
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา[V-COP]
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทุกคน ดำเนินการกรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) โดยศึุกษาวิธีการใช้งานจาก คู่มือ ใบงาน ที่ได้นำเสนอไว้ ดังนี้
ประมวลผลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (121)

...แสดงทั้งหมด...

แจ้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Login Form Login to Member AreaWho's Online

We have 11 guests online
IMG_9323.JPG